Nosálov od 14 století

Půdorysné, vidlicovité členění zástavby obce pochází z období gotické kolonizační vlny ve 14 stol.  V Nosálově byl tehdy zemanský dvorec, kde až do 16. století sídlili i bezdězští purkrabí. Připomíná se zde staročeská rodina vladycká, Nosálovský z Přívor. Z Přívor přišli na Nosálov v Boleslavsku, ale již Vaněk (1445 -1456) usadil se v Hradecku, v letech 1527 a 1542 se připomíná Vácslav Nosálovský z Přívor a ještě okolo roku 1556 žil Jan, který držel nějaký statek v Nosálově, po smrti jeho se již nikdo z této rodiny nepřipomíná. Jejich erb byl modrý štít se třemi stříbrnými pruhy napříč, nad helmou koflík stříbrný se třemi liliemi téže barvy (původně toulec se střelami). (Sčk). V  letech 1439 – 1448 byl jistý Jaroš z Nosálova purkrabím na zámku Bezděz, roku 1534 Václav Nosálovský a roku 1571 Jan Nosálovský z Vísky byli také purkrabími na Bezdězu.
V Deskách dvorských se v letech 1454, 1472 a 1489 objevují Alešové z Nosálova, otec je jmenován jako man v Sudoměři, byl prvním manželem Anežky z Horek. Ta potom prodala se svým druhým manželem Klementem z Mirovic manství v Nosálově, Bezdědicích a Doubravici Alešovi z Doubravice. Manství v Nosálově jim Aleš potom zase zastavil. Aleš se pak začal psát z Nosálova. Aleš z Nosálova roku 1489 prodal manství v Bezdědicích Haškovi ze Sudoměře a Nosálova.Držel také tři dvory v Nosálově a jeden v Doubravici. Dvory prodal své dceři Machně z Doubravice a jejímu manželovi Janovi z Vísky.
Jeden dvůr v Nosálově a jeden v Doubravici prodala Machna roku 1500 svému druhému manželovi Vojtěchovi z Vrátna. V zápise jsou uvedeni i její a Janovi synové Jan a Václav. Václav a Janův syn Adam Nosálovští z Vísky jsou uvedeni roku 1558 jako majitelé statků v Nosálově a Doubravici.
V 16. století patřilo panství bezdězské Špetlům z Janovic.Roku 1547 zemřel Jan Špetle mladší a po rodinných třenicích bylo panství roku 1553 rozděleno na na bezdězské a bělské zboží. Salomena dostala hrad Bezděz s městečky Doksy a Mšenem a vesnicemi Tachovem, Oborou, Skalkou, Zbyny, Starými Splavy, Žďárem,Lukami, Bezdědicemi a Nosálovem, tedy bezdězské panství ( Národní archív, fond Desky zemské, sign. DZV 50H2H13 ).
Když se Salomena provdala za Mikuláše Zajíce z Hazmburku, následovala svého manžela a panství prodala roku 1558 Kateřině z Hungerkoštu. Po svatbě s jejím druhým manželem, Adamem Berkou z Dubé odkázala svůj majetek dětem z prvního manželství, tedy Vartenberkům. Vroce 1558 pak Jan z Vartenberka odkoupil bezdězské panství  od královské komory do svého vlastnictví, které tak ztratilo zástavní charakter. Roku 1593 upsal Jan z Vartenberka bezdězské panství své manželce Barboře z Lobkovic, dva roky před svou smrtí. Těžce nemocná Barbora odkázala panství svému druhému manželovi Václavu Berkovi. Václav Berka se stal nejvyšším zemským sudím zimního krále Fridricha Falckého a po bitvě na Bílé Hoře stihl utéci z Čech. Jeho statky byly kofiskovány a on sám propadl hrdlem.Jeho panství koupil 6.7.1622 za babku ( 220 tisíc míšenských kop ) nejvyšší hofmistr království českého Adam z Valdštejna.
Ještě v poslední třetině 16. století jsou v Nosálově čtyři mani, osvobození od běžných poddanských povinností a zavázaní službou ke hradu Bezdězi. Uvedeni jsou Václav Brychta, Jan Kyken Šťastný a Pan Václav Nosálovský. Václav Nosálovský byl držitelem svobodné nosálovské krčmy a ve vsi měl čtrnáct vlastních poddaných. Je možné, že byl potomkem šlechtického rodu Nosálovských z Přívor. Pod jurisdikci bezdězského panství tak v Nosálově náleželi jen dva poddaní.

Deskový zápis z roku 1558

Mikuláš Zajíc z Hazmburka kupuje panství od své ženy Salomeny z Janovic: My Ferdinand oznamujeme tímto listem všem, jakož urozený Mikuláš Zajíc z Hazmburka na Budyni dědičný truksas království českého, věrný náš milý má a drzí od manželky své urozené Salomeny z Janovic polovici statku zápisných zámek Bezdězi, zámku a města Bely. Jmenovitě zámek Bezděz s dvorem poplužním pod týmž zámkem s Podlužím a se štěpnicí, městečko Doksy vsi rečené, Wobora, Tachov, Zdiar, Luky, Bezdiedicze wes pod Bezdiezi, Nosalow, Nowa Wes jenž sloula Stare Splavy, puol městečka Mssena, czoz tu zapisané jest, wes Wratno, trinazte manuow k temuz zamku.

Komentáře jsou uzavřeny.