Sněm království Českého 1883-1889 3/4

Sněm království Českého 1883-1889,6 zasedání,18 schůze,3.1.1889.

Čtvrtek 3. ledna 1889

Já myslím ale, velectění pánové, že především právě při odvolávání se k onomu usnešení sněmovnímu jest nevyhnutelně zapotřebí přihlížeti skutečně k oněm věcným okolnostem a příčinám, které vedly komisi k takovému návrhu, jaký právě učinila, t. j. aby se o žádosti této přešlo k dennímu pořádku. V čem spočíval tehdáž principielní rozdíl mezi většinou této sl. sněmovny a mezi menšinou německou ve sněmovně ve příčině upravení hranic zastupitelských okresů? V tom že žádala menšina tehdejší, aby kategoricky zákonem bylo vysloveno, že zastupitelské okresy skutečně podle národnosti mají býti ohraničeny a že tedy obce české, pokud se týče německé z jinojazyčných okresů zastupitelských mají, pokud jest to vůbec možno, býti vyloučeny a že mají býti jinému jednojazyčnému, stejnojazyčnému okresu přiděleny. A právě poněvadž většina této sl. sněmovny nemohla přijmouti tento zásadní princip, toto principielní upravení hranic, imperativní upravení podle národnosti, poněvadž viděla v tom

počátek roztržení této země na dva jazyové obvody a poněvadž chtěla, aby posuzována byla tato otázka jedině s věcného stanoviska, jedině aby tam kde skutečně budou k tomu nutkavé příčiny, stejné příčiny, k této národnostní otázce se přihlíželo, proto sl. sněm učinil jiné usnešení než bylo obsaženo v návrhu a proto mám za to, že jest povinností zvlášt vzhledem k tomuto usnesení sněmovnímu, abychom i tuto otázku, která se zde dosud projednává, posuzovali s tohoto věcného stanoviska, abychom skutečně zkoumali, jsou-li tu takové věcné příčiny, aby tato obec byla k okresu Českodubskému přidělena, a to jest, pánové, spornou otázkou v této věci.

Z toho, co jsme slyšeli od ct. pana řečníka přede mnou, co pak jsme slyšeli ze zprávy zemského výboru a ze zprávy komise, jest viděti, že tu těchto věcných příčin nikterak není a veškeré úřady, které v té příčině tázány byly a které znají poměry skutečné, ano i krajský soud v České Lípě vyslovily so proti tomu. I také místodržitelství nepřimlouvá se, jak stojí ve zprávě, za žádosť, poukazujíc k tomu, že již r. 1876 vyslovilo se v tomtéž smyslu, Že poměry od této doby se nikterak nezměnily. Ale velevážení pánové já nechci opakovati to, co již jste slyšeli,

že veškeré úřady se přimlouvají za to, aby žádosti této nebylo vyhověno, Vy jste slyšeli zajisté závažné důvody, že okres Bělský jest jednak dnes takřka na minimální, aneb, řekl bych, pod minimální počet obyvatelstva a berní síly stlačen; vy jste slyšeli, že spočívá nebezpečí v tom, že odlišením této obce nastane příčina, že ještě jiné obce budou žádati, aby byly odděleny od tohoto okresu a sam pan řečník přede mnou pravil, že pak stojíme skutečně před otázkou existence tohoto okresu. Já mám za to, že se zde jedná ještě o jinou věc Okres bělský jest smíšený okres; obec která se má nyní odděliti, je smíšená. (Tak jest!)

Že se poukazuje k tomu, že podle posledního sčítání lidu bylo v Nosalově 272 tuším duší jazyka německého a 53 duší jazyka českého, to mně již velectění pánové odpustíte a zajisté pan řečník přede mnou dokázal to v předešlém zasedání sněmu, že velmi skepticky k těmto výsledkům sčítání [lidu přihlížím a že, kde jest v pohraničné, obci jedna třetina příslušníků jazyka českého, bych skoro mnoho neprohádal, že jest tam většina česká, poněvadž vím, jakým způsobem se provádělo sčítání lidu právě v těchto obcích pohraničních, kde se skutečně o to jednalo neustále rozšiřovati oblasť jazyka německého do krajin českých.

A když se podíváme na mapu jazykovou, vidíme, že jest to okres bělský, že jest to hranice okresu mělnického a bělského, kde nejdále a nejdále posunuje se stále a stále umělým způsobem oblast jazyka německého do krajin českých a kde germanisace pokročila co nejvíce; a máme my tu germanisaci ještě podporováti ? máme ji podporovati tím, že dobrou polovičku neb třetinu obce této přidělíme k Dubskému okresu a že již tím ji vydáme skutečné a úplné germanisaci?

Velectěný pan řečník přede mnou řekl a potvrdil, že v jazykovém ohledu nemůže si tato obec na nic stěžovati, zejména, že nemůže si stěžovati na zastupitelský výbor okresní v Bělé a to já zajisté přiznávám, jak poměry znám, ale zdali by potom menšina česká v této obci nemohla si stěžovati, kdyby přikázána byla ku zastupitelskému okresu ryze německému, to jest otázka zajisté, kterou si zodpověděti můžeme zcela snadno, poněvadž víme, že odpírá se v okresu jako Litoměřickém,

kde jest celá třetina obcí bohatých, českých obcí, i vyřizování českých podání jazykem českým (Tak jest!). Něco podobného v českých okresích a zejména v okresích smíšených s většinou českou se neděje. (Pravda!)

A, velectění pánové ! To usnesení slavného sněmu, které bylo zde učiněno, a ku kterému bylo se odvoláváno, bohužel, nemá té váhy, když jedná se o českou obec My máme zcela zřetelně projevenu celou záležitosť v příčině Řeže, kde otálením slavné vlády, ačkoliv slavný sněm sněm se usnesl, aby tato obec česká byla přidělena k okresu českému, v této příčině nebylo vyhověno a kde dnes nezřízenou agitací, ačkoli jest většina česká v této. obci, přešla do správy německé. Poněvadž se bojím, že taková rigorosnosť naproti obci nyní převahou tak zvané německé, když jde o obětování Čechů molochu velkoněmeckému, na straně vysoké vlády nebude (tak jest !) a poněvadž mám za to, že těmto německým příslušníkům obce Nosalova v národnostním ohledu nikterak se neubližuje a orgány státní nikdy nedovolí, aby se skřivil vlas příslušníkům národnosti německé, a poněvadž není žádného věcného důvodu pro odloučení obce té, poněvadž jest prokázáno zprávou zemského výboru i zprávou komise, že jsou důvody proti tomu, a poněvadž skutečně veškeré povolané orgány vyslovily se proti odloučení, mám za to, že návrh komise jest správným a žádám slavný sněm, aby návrh p. Dra Mattuše zamítl, poněvadž dává rozkaz zem. výb., aby konečně došlo ku odloučení a žádám slavný sněm, aby přijal návrh komise, jak jej referent činí, poněvadž jest to jediné správná cesta, a mám za to, že již proto může se čekati poněvadž co nejdříve bude nové sčítání lidu a bude-li jen poněkud spravedlivo je snadno možné, že německá většina v oné obci zmizí a promění se ve většinu českou. A z té příčiny prosím, aby návrh komise byl přijat. (Výborně. )

Nejv. maršálek zemský: Žádá ještě někdo za slovo?

Verlangt noch Jemand das Wort?

Jelikož tomu tak není, prohlašuji debatu za skončenou.

Nachdem dies nicht der Fall ist, erkläre ich die Debatte für geschlossen.

Dávám závěrečné slovo panu zpravodajovi.

Zpravodaj poslanec Schindler: Slavný sněme ! Komise pro okresní a obecni záležitosti uvažovala důkladně a všestranně žádosť obce Nosadlova za vyloučení z okresu Belského a přidělení k okresu Dubskému, a dospěla k tomu přesvědčení, že kdyby se taková agitace z města Dubé, která tam právě byla zavedena, nebyla činila, že by k této žádosti nebylo přišlo. Pánové, odůvodněni za vyloučení této obce, které právě obec Nosadlov na okresní zastupitelstvo Dubské podala – ne svému zastupitelstvu, nýbrž cizímu zastupitelstvu – zní takto:

1.   Ist die Gemeinde Nosadl noch deutsch.

2.   Würden die Bemohner dieser Gemeinde lieber mit einem deutschen Bezirke verkehren als mit einem čechischen.

3.   Ist die Entfernung nach Dauba nicht großer als nach Weißtwasser.

4.   Ist die Behandlung von Seite des Bezirkes Weißwasser eine sehr zurücksetzende.

Pánové, veškeré tyto důvody uvedené a zejména poslední nejsou správny, jak jsem již dokázal při obsáhlém referátu, neboť blíže má tato obec do okresního města Bělé nežli do Dubé a sice o celou hodinu.

Dále, pánové, obec tato není úplně německá, jest, jak jsem slyšel z kruhů blíže znalých, skoro polovice obyvatelstva českého v té obci.

Tedy, pánové, kdyby nebylo se agitovalo právě z Dubé a kdyby zejména právě tamní učitel, jakýsi Prank z Nosadlova, nebyl prováděl agitaci, nebylo by k žádosti obce té přišlo. Prosím slavný sněm, aby při návrhu komise setrval a návrh komise přijal. (Výborně. )

Nejvyšší maršálek zemský: Přejdeme k hlasování.

Wir gehen zur Abstimmung über.

Komise navrhuje, aby se o petici přešlo k dennímu pořádku.

K tomu podal p. poslanec dr. Mattuš návrh tohoto obsahu:

Žádost obce Nosalova za oddělení od okresu Bělského a přidělení k okresu Dubskému odkazuje se znova zemskému výboru, aby sestavil návrhy směřující k vyhověni žádosti této.

Ačkoliv může býti pochybnost, zdali návrh na přechod k dennímu pořádku měl by přijíti k hlasováni dříve, než jiný, jsem přece toho náhledu, že v přítomném případě jest správnější, by se napřed hlasovalo o návrhu poslance p. dra. Mattuše. Pakli by tento návrh byl přijat, tedy odpadá hlasování o návrhu komise. Pakli by návrh p. dra. Mattuše nebyl přijat, tedy se bude hlasovati o návrhu komise. Příčina tohoto mého náhledu je ta, že návrh p. poslance dra. Mattuše sluší jaksi považovati za odročující návrh toho, co komise navrhuje, poněvadž když by jeho návrh byl přijat, sl. sněm po případě až by jemu byl podán návrh se strany sl. zemského výboru, by měl ještě jednou příležitost o této záležitosti hlasovati.

Es liegen zwei Anträge vor, nämlich der Antrag der Commission: es möge über die Petition der Gemeinde Nosadl zur Tagesordnung übergangen werden; dazu hat der Hr. Abgeordnete Dr. Mattuš folgenden hinreichend unterstützten Antrag gestellt: „Das Gesuch der Gemeinde Nosadl um Ausscheidung aus dem Bezirke Weißwasser und Zuweisung zum Bezirke Dauba wird neuerdings dem Landesausschuße mit dem Austrage zugewiesen, einen zur Stattgebung dieses Ansuchens abzielenden Antrag vorzubereiten.

Obschon darüber ein Zweifel bestehen könnte, ob der Antrag auf Uebergang zur Tagesordnung vor den anderen Anträgen zur Abstimmung gelangen solle oder nicht, bin ich dennoch im vorliegenden Falle der Ansicht, dass er richtiger ist zuerst über den Antrag des Hrn. Abgeord. Dr. Mattuš abzustimmen; sollte derselbe angenommen werden, so würde die Abstimmung über den Antrag der Commission entfallen, sollte der Antrag des Abgeordneten Dr. Mattuš nicht angenommen werden, so würde über den Commissionsantrag abgestimmt werden.

Als Grund dieser meiner Ansicht glaube ich aussprechen zu müssen, daß der Antrag des Herrn Dr. Mattuš als ein vertagender aufzufassen ist, indem, wenn derselbe angenommen würde, das hohe Haus nochmals Gelegenheit hätte in Folge des dann von dem Landesausschuße zu erstattenden Berichtes über diese Angelegenheit beschließen zu können.

činí se proti tomuto pořadu hlasování námitka ?

Wird gegen diese Reihenfolge der Abstimmung Einsprache erhoben ?

Jelikož tomu tak není, dám hlasovati dle udaného způsobu.

Ich werde in der angedeuteten Weise die Abstimmung einleiten.

Der Antrag des Herrn Abgeordneten Dr. Mattuš lautet: „Das Gesuch der Gemeinde Nosadl um Ausscheidung aus dem Bezirke Weißwasser und Zuweisung zum Bezirke Dauba wird neuerdings dem Landesausschuße mit dem Auftrage zugewiesen, einen zur Stattgebung dieses Ansuchens abzielenden Antrag vorzubereiten.

Návrh pana posl. dra. Mattuše zní: Žádost obce Nosalova za oddělení od okresu Bělského a přiděleni k okresu Dubskému odkazuje se znova zemskému výboru, aby připravil návrhy směřující k vyhovění žádosti této.

Žádám pány, kteří s tím návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest zamítnut.

Der Antrag ist abgelehnt.

Dám nyní hlasovati o návrhu komise by se přešlo o petici k dennímu pořádku.

Ich werde über den Commissionsantrag abstimmen lassen, es möge über die Petition zur Tagesordnung übergangen werden, und ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s tím návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku. Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Příštím předmětem denního pořádku jest druhé čteni návrhu komise pro okresní a obecní záležitosti o žádosti obce Cerhovické za vyloučení z okresu soudního Zbirovského za přidělení k soudnímu okresu Hořovickému.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist die zweite Lesung des Berichtes der Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über das Gesuch der Gemeinde Cerhowic um Ausscheidung aus dem Gerichtsbezirke Zbirow und Zuweisung zum Gerichtsbezirke Hořowic.

Zpravodajem jest pan poslanec Fáček.

Zpravodaj p. posl. Fáček: Sl.. sněme! Obec Cerhovická podala zemsk. výboru dne 19. června r. 1886 žádosť, aby byla vyloučena ze soudního okresu Zbirovskeho

a přikázána k soudnímu okresu Hořovickému. Tu svou žádost zakládá obec Cerhovická na těchto skutečných poměrech místních, že jest z Cerhovic do Hořovic jen 5 a půl km. cesty, kdežto do Zbirova po sjízdných silnicích třeba vážiti cestu 7 a půl kilometru, pak že v Hořovicích nachází se více úřadů veřejných než na Zbirově, s nimiž činiti jest obyvatelstvu, že kromě toho obstarává obyvatelstvo Cerhovické rozličné své záležitosti obchodní a hospodářské v Hořovicích, a že v tomto městě nachází se stanice železné dráhy, ku které dojíždí pošta z Cerhovic třikráte za den, čím jest spojení Cerhovic s Hořovicemi velice usnadněno.

Uznávajíc příčiny tuto uvedené za platné, okresní zastupitelstvo Hořovické přimlouvá se, aby se žádosti vyhovělo. Okresní zastupitelstvo Zbirovské odporuje tomu především z té příčiny, že by vyloučením obce Cerhovické ubylo okresu Zbirovskému poplatníků a že by tudy na ostatní poplatníky okresu vycházely přirážky okresní u větší míře než posud.

Ze zprávy okresního výboru Zbirovského vychází, že okres Zbirovský má na sobě dluhy, totiž ze státní půjčky za příčinou povodně roku 1872.. 35. 000 zl. z půjčky ze spořitelny Pražské 14. 000 zl.

a ze záložny……         8. 000 zl.

Všech dluhů.. 57. 000 zl.

Avšak z vyhledávání posavadního nikterak nevychází, zdali se obec Cerhovická s okresem Zbirovským co do tohoto dluhu okresního nějak smluvila, kdežto přece jest uznávati za slušné a spravedlivé a také skutečně rozhodnutími c. k. nejvyššího správního soudu uznáno bylo, aby obec, jež vyloučiti se má z okresu, jemuž posud náležela, na se vzala část dluhu okresního, která na ni podle daní všeho poplatnictva její vychází.

Komise pro záležitosti obecni a okresní uznává sice, že jsou důvody, které obec Cerhovická ve své žádosti uvedla, platné a uznání hodné, avšak nemůže se přimlouvati k žádosti, aby se jí vyhovělo, dokud nebude prokázáno, že se s okresem Zbirovským co do dluhů okresních narovnala.

Komise pro okresní a obecní záležitosti činí tedy návrh: Slavný sněm račiž se usnésti, že se má zpráva zemského výboru o žádosti obce cerhovické za vyloučení její ze soudního okresu zbírov-

ského a přikázáni k soudnímu okresu hořovickému vrátiti zemskému výboru, a že se mu ukládá, aby příslušnými úřady vyhledal, zda-li se obec cerhovická s okresním zastupitelstvem zbirovským co do dluhů okresu zbirovského srovnala tak, aby na zapravení dotčených dluhů okresních přispěla tou částí, která podle přímých daní na ni vychází a hodlá-li na své žádosti za vyloučení trvati i tehdy, když by jí bylo na zapravení oněch dluhů okresních přispívati tou částí, která by podle daní přímých na ni vycházela.

Die Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten stellt den Antrag: Der hohe Landtag wolle beschließen: Der Bericht des Landesausschußes über das Ansuchen der Gemeinde Cerhovic um Ausscheidung aus dem Gerichtsbezirke Zbirov und Zutheilung derselben zu dem Gerichtsbezirke Hořovic wird dem Landesausschuße mit dem Auftrage zurückgestellt, im Wege der competenten Behörden zu erheben, ob die Gemeinde Cerhovie mit der Bezirksvertretung Zbirov bezüglich der Schulden des Bezirkes Zbirov ein Uebereinkommen in der Richtung getroffen hat, dass dieselbe zur Tilgung der ermähnten Bezirksschulden mit einer nach Maßgabe der directen Steuern ans dieselbe entfallenden Quote beizutragen habe, und ob die genannte Gemeinde auf dem Gesuche im Ausscheidung selbst für den Fall beharrt, wenn sie zur Tilgung der erwähnten Bezirtsschulden mit der nach Maßgabe der directen Steuern aus dieselbe entfallenden Quote beizutragen hätte.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort?

Jelikož tomu tak není, přejdeme k hlasování.

Komise navrhuje: Slavný sněme račiž se usnésti, že se má zpráva zem. výboru o žádosti obce cerhovické za vyloučení její ze soudního okresu zbirovského a přikázání k sousednímu okresu hořovickemu vrátiti zemskému výboru, a že se mu ukládá, aby příslušnými úřady vyhledal, zdali se obec cerkovická s okr. zastupitelstvem zbirovským co do dluhu okresu zbirovského umluvila tak, aby pak na zapravení dotčených dluhů okresních přispěla tou částí, která podle přímých dani na ni vychází a hodlá-li na své žádosti za vyloučeni trvati i tehdy, když by jí bylo na zapravení oněch dluhů okresních

přispívati tou částí, která by podle daní přímých na ni vycházela.

Der hohe Landtag wolle beschließen: Der Bericht des Landesausschußes über das Ansuchen der Gemeinde Cerhovic um Ausscheidung aus dem Gerichtsbezirke Zbirov und Zutheilung derselben zu dem Gerichtsbezirke Hořovic wird dem Landesausschuße mit dem Auftrage zurückgestellt, im Wege der kompetenten Behörden zu erheben, ob die Gemeinde Cerhovic mit der Bezirksvertretung Zbirov bezüglich der Schulden des Bezirkes Zbirov ein Uebereinkommen in der Richtung getroffen hat, dass dieselbe zur Tilgung der ermahnten Bezirksschulden mit einer nach Maßgabe der directen Steuern auf dieselbe entfallenden Quote beizutragen habe und ob die genannte Gemeinde auf dem Gesuche um Ausscheidung selbst für den Fall beharrt, wenn sie zur Tilgung der ermahnten Bezirksschulden mit der nach Maßgabe der directen Steuern aus dieselbe entfallenden Quote beizutragen hatte.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, aby vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, die dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Příští předmět denního pořádku jest druhé čtení zprávy komise pro záležitosti okresní a obecní o petici okresního zastupitelstva Velvarského za upraveni služebního poměru a postavení samosprávných úředníků okresních a obecních.

Der nächste Gegenstand der Tagesordnung ist die zweite Lesung des Berichtes der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über die Petition der Bezirksvertretung in Welwarn um Regelung des Dienstverhältnisses und der Stellung der Bezirks- und Gemeindebeamten.

Zpravodajem je taktéž pan poslanec Fáček. Dávám jemu slovo.

Zpravodaj poslanec Fáček: Slavný sněme! Jednota samosprávných úředníků okresních a obecních v král. českém podala dne 28. listopadu 1887 slavn. sněmu žádost za upravení služebního poměru úředníků okresních a obecních. Slavný sněm usnesl se v seděni XIV. dne 20. pros. 1887 k návrhu komise pro okresní

a obecní záležitosti o tom, aby se dotčená žádosť odevzdala zemskému výboru, aby vyslechna zastupitelstva okresní a zastupitelstva větších obcí věc uvážil a o ní zprávu podal.

Okresní zastupitelstvo velvarské předložilo sl. sněmu spolu se svou žádostí dne 13. září 1888 čís. 157. své návrhy, kterak by se měly služební poměry úředníků samosprávných upraviti. Věc, o kterou tu jde, jest tatáž, ku které se nese žádosť od jednoty samosprávných úředníků sl. sněmu podaná a svrchu dotčená.

Ježto zemský výbor posud nepodal zprávy, která se mu o té věci uložila, činí komise pro okresní a obecní záležitosti tento návrh:

Slavný sněme, račiž se usnésti, že se má petice okr. zastupitelstva Velvarského ze dne 13. září 1888 č. 157. spolu s návrhy přiloženými odevzdati zemskému výboru, aby podávaje zprávu sobě uloženou, měl k ni náležité zření a při tom spolu také doložiti, kterak jest žádoucno, aby se zpráva co nejdříve podala.

Die Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten stellt folgenden Antrag:

Der hohe Landtag wolle beschließen, dass die Petition der Bezirksvertretung Welwarn vom 13. September 1888 Zahl 157 sammt den beigeschlossenen Anträgen dem Landesausschuße zur angemessenen Berücksichtigung bei der Erstattung des diesbezüglichen Berichtes zugewiesen werde, und zugleich bemerken, dass die baldige Erstattung dieses Berichtes wünschenswerth erscheint.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Jelikož tomu tak není, přejdeme k hlasování.

Wir gehen zur Abstimmung über.

Es wird vielleicht nicht nothwendig sein, dass ich den Antrag der Kommission nochmals vorlese.

Nebude snad zapotřebí, abych návrh komise opětně přečetl.

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem komise, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Kommissionsantrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Jest přijato.

Der Antrag ist angenommen.

Příštím předmětem denního po-

řádku jest druhé čtení zprávy komise pro záležitosti okresní a obecní o žádosti osady Stidly za vyloučení z místní obce Nadslavské a ustavení jako samostatné obce.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist die zweite Lesung des Berichtes der Kommission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten über das Gesuch der Ortschaft Stidla um Ausscheidung aus der Ortsgemeinde Nadslav und Konstituirung als selbständige Gemeinde.

Zpravodajem jest p. dr. Žalud. Dávám jemu slovo.

Zpravodaj dr. Žalud: Slavný sněme! Místní zastupitelstvo ve Stidlech, kterážto osada spojena jest s Nadeslaví v jednu místní a katastrální obec, usneslo se ve schůzi své dne 29. ledna 1887 na tom, aby podána byla žádost za vyloučení osady Stidly z místní obce Nadslavské a zase ustavení její jako samostatné obce. Žádost tuto odůvodňuje osada Stidly tím, že jest od Nadslavi vzdálena, že není dostatečně ve výboru místní obce zastoupena, že má dostatečné jmění k vedení samostatné správy obce a že konečně si již nyní spravuje jmění svoje samostatně, nemajíc s Nadslaví žádného společného jmění ani břemen.

Obecní výbor spojených obcí Nadslavi a Stidel, jednaje o záležitosti této ve schůzi své dne 4. června 1887 odbývané, vyjádřil se v ten smysl, že nečiní žádných námitek proti zamýšlenému vyloučení osady Stidelské.

Obě tato usnešení byla řádně vyhlášena, aniž by kdo proti tomu byl podal námitek.

Okresní zastupitelstvo Jičínské, uznávajíc důvody osadou Stidelskou pro vyloučení uvedené a přihlížejíc k tomu, že pokud se týče majetku obecního a ústavů obecních jakož i, pokud jde o příslušnost občanů v obou osadách a o společná břemena, není proti žádanému rozloučení obou osad žádné závady, usneslo se ve schůzi ze dne 12. září 1887 jednohlasně na tom, aby žádosť osady Stidly vřele byla podporována.

C. k. finanční zemské ředitelství, byvši požádáno za dobré zdáni o zmíněné žádosti, předložilo c. k. místodržitelství notou ze dne 16. června 1888 č. 42. 831 zprávu c. k. archivu map katastralních,

dle kteréž není proti žádanému rozloučeni v ohledu katastralním žádné překážky.

Rovněž prohlásil o. k. vrchní soud zemský, že dle zprávy c. k. městského deleg. okresního soudu v Jičíně ze dne 21. července 1888 č. 7511 se stanoviska knih pozemkových proti vyloučení osady Stidelské není žádné závady.

Dle přiloženého inventáře činí jmění osady

Stidelské… 8282 zl. 10 kr. jmění pak osady

Nadslavské.. 2930 zl. 44 kr. Dani předepsáno jest a sice:

v Nadslavi.. 1075 zl. 31 kr.

ve Stidlech.. 584,, 76 “

Osada Nadslav čítá 33 domů se 157 obyvateli, osada Stidly jenom 20 domů se 107 obyvateli.

Dle předložených účtů osadních za léta 1885 a 1886 nevybíraly se v žádné z obou obcí obecní přirážky; v Nadslavi předepsány byly za r. 1885, 1886 a 1887 školní přirážky ve výši 9, 7 a 5 prct. a roku 1887 vybíraly se v této osadě také obecní přirážky a sice ve výši 10 pot.

Naproti tomu se ve Stidlech dle účtu za r. 1887 nevybíraly žádné přirážky. C. k. místodržitelství proto podotýká v dobrém zdání svém, že mu nelze vysloviti souhlas, aby osada Stidly ze svazku místní obce Nadslavské byla vyloučena a co samostatná obec se ustavila, poněvadž sluší co možná tomu zabrániti, aby trvání knih pozemkových, před krátkým časem teprve založených bylo ohroženo a lze protož s rozdělením obce místní, jehož podmínkou jest rozdělení obce katastrální, souhlasiti jen ve vzláštních vyminečných případech.

O takový případ tu však nejde, ježto z ohledu veřejného dobra rozdělení se neodporučuje a ježto dále obec Nadslavská čítá i s osadou Stidelskou 303 (správně 264) obyvatelů, z nichž připadá na osadu Nadslavskou 191 (správně 157) a na osadu Štidelskou 112 (správně 107) tak že by zvláště osada poslednější byla jako samostatná místní obec velmi malou.

Zemský výbor uznávaje důvody tyto za správné, navrhl ve zprávě své ze dne 12. září 1888 č. 38. 853 sub praes. 17. září 1888 č. 125. sněm, slavnému sněmu podané, aby o žádosti zmíněné osady Stidly přešlo se k dennímu pořádku.

Též komise sněmovní pro věci obecní a okresní má důvody vysokým c. k. mí-

stodržitelstvím a veleslavným zemským výborem král. českého uvedené za správné a navrhuje:

Slavný sněme! račiž o žádosti osady Stidly za vyloučení z místní obce Nadslavské a ustavení jako samostatné obce přejiti k dennímu pořádku.

Die Commission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten stellt den Antrag; Der hohe Landtag wolle über das Gesuch der Ortschaft Stidla um Ausscheidung aus der Ortsgemeinde Nadslaw und Constituirung als selbständige Gemeinde zur Tagesordnung übergehen.

Nejvyšší maršálek zem.: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Komise navrhuje, aby se přešlo o žádosti k dennímu pořádku.

Die Kommission beantragt, über die Petition zur Tagesordnung überzugehen.

Ich ersuche die Herren, welche dem Commissionsantrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku. Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Příštím předmětem denního pořádku jest druhé čtení zprávy komise rozpočtové o zprávě výboru zemského v příčině upotřebení dotace 10. 000 zl. povolených na r. 1887 u kap. 5. tit. 11., § 5. potřeby, pro jiné účele zemědělské.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist die zweite Lesung des Berichtes der Budget=Kommission über den Landesausschußbericht betreffend die Verwendung der für das Jahr 1887 unter Kap. 5, Titel 11, § 5 für anderweitige Kulturzwecke bewilligten Dotation per 10. 000 fl. Berrichterstatter ist Her Abg. Carl Graf Buquoy. Ich ertheile ihm daß Wort.

Berichterstatter Abg. Carl Graf Buquoy: Hohes Haus: Im Budget pro 1887 im Kapitel 5. „Landeskultur“ unter dem Titel 11. § 5. wurde für anderweitige Kulturzwecke eine Dotation per 10. 000 fl. bewilligt ohne spezielle Anführung der Widmungszwecke gegen seinerzeitige nachträgliche Verrechnung seitens des Landesausschußes.

Der Landesausschuß hat nun diese Verrechnung vorgelegt und zu derselben erlaube ich mir folgendes zu erwähnen.

Es wurde von diesen 10. 000 fl. im Ganzen der. Betrag von 8177 fl. verwendet, so dass ein Rest pr. 1823 fl. erspart wurde. Von diesem Betrage wurden verwendet 2000 fl. zu Aufforstungszwecken im Wege des Landeskulturrathes; hiezu kommt noch ein Restbetrag von 84 fl. aus dem J. 1886, so dass die Totalsumme 2084 fl. 60 kr. beträgt; für Pferdezucht ein Betrag von 1000 fl., für die Hebung der Rindviehzucht und zum Ankauf von Stieren im Wege des Landesculturrathes der Betrag von 2. 000 fl. zur Hebung der Molkerei durch Unterricht, Stipendien und Subventionen, dann durch Ankauf von Ankauf von Geräthen und endlich für die Subventionirung der Ausstellung in Bubenč ein Betrag von 1560 fl. Für die Fischzucht wurde im Ganzen ein Betrag von 2180 fl. verausgabt, worunter sich jedoch die Summe von 1880 fl. befindet, welche nicht aus dem Landesbudget, sondern aus dem sogenaunten Fischereifonde gewidmet erscheint.

Endlich wurde noch ein Betrag von 450 fl. für diverfe Studienreisen an Curatorien landwirthschaftlicher Lehranstalten ausbezahlt, für Studienreisen, hauptsächlich zur Anlegung von Samenculturstationen bei den landwirthschaftlichen Lehranstalten.

Die Budgetkommission hat aus dem vorgelegten Bericht des Landesausschußes ersehen, dass die Dotation den Intentionen des hohen Landtages entsprechend verwendet wurde und stellt daher den Antrag, der hohe Landtag möge den Bericht des Landesausschußes genehmigend zur Kenntnis nehmen.

Sněmovní sekretář Höhm: Komise činí návrh: Sl. sněme račiž se usnésti: zpráva zemského výboru v příčině upotřebení dotace 10. 000 zl. povolených na rok 1887 na potřeby pro jiné účely zemědělské béře se na vědomí a schvaluje se.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo.

Verlangt Jemand das Wort?

Komise navrhuje, by zpráva zemského výboru byla vzata na vědomi a schválena.

Die Kommission beantragt, den Bericht des Landesausschußes genehmigend zur Kenntnis zu nehmen.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem komise, by vyzdvihli ruku. Návrh jest přijat:

Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand der Tagesordnung ist die zweite Lesung des Berichtes der Landeskultur-Kommission über den Bericht des Landesausschußes betreffend die Petition der Lehrer an landwirthschaftlichen Winterschulen um Einreihung derselben in den Status der Lehrer an landwirtschaftlichen Schulen.

Příští předmět denního pořádku jest druhé čteni zprávy komise pro záležitosti zemědělství o zprávě výboru zemského v příčině petice učitelův zimních škol hospodářských za vřadění jich do statu učitelův škol hospodářských.

Zpravodajem jest p. posl. Sedlák a dávám jemu slovo.

Poslanec JUC. Sedlák: Slavný sněme ! Zemský výbor uvažuje o žádosti učitelů zimních škol hospodářských za vřadění do statu učitelů škol hospodářských usnesl se, aby slavnému sněmu učiněn byl návrh, aby se přes tuto petici přešlo k dennímu pořádku. Zemědělská komise však uvažujíc, že jedná se o to, aby vůbec organisační statut těchto škol byl jakési revisi podroben a že školy zimní hospodářské nejsou tak rozšířeny a tak stary, bych řekl, aby se mohlo posouditi tak náležitě, jestli tato instituce bude s prospěchem čili nic, nemyslela, že by již bylo na čase, aby se o této petici přecházelo k dennímu pořádku a učinila návrh, aby zpráva tato byla zemskému výboru vrácena, v tomto smyslu: Zpráva zemského výboru o petici učitelův zimních škol hospodářských de praes. 5. ledna 1888 za vřadění učitelů, těchto do statu učitelů škol hospodářských se vrací a zemskému výboru se ukládá, aby podávaje nejbližší zprávu všeobecnou o stavu škol hospodářských na úvahy v této zprávě uvedené náležitý zřetel vzal a slavnému sněmu návrhy podal.

Der hohe Landtag wolle beschließen: Der Bericht des Landesausschußes über die Petition der Lehrer an landwirthshastlichen Winterschulen de praes. 5. Jänner 1888 Z. 394 um Einreihung dieser Lehrer in den Status der Lehrer an landwirthschaftlichen Schu-

len wird zurückgestellt und der Landesausschuß beaustragt, bei Erstattung des nächsten Berichtes über den allgemeinen Stand der landwirthschastlichen Schulen die in diesem Berichte enthaltenen Erwägungen gehörig zu berücksichtigen und dem hohen Landtage Anträge zu erstatten.

Nejvyšší maršálek zemký: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort ?

Jelikož tomu tak není, přejdeme k hlasování.

Wir gehen zur Abstimmung über.

Tuším, že nebude třeba, bych opakoval návrh komise.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage der Kommission zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem komise, by vyzdvihli ruku. Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Příští předmět denního pořádku jest druhé čtení zprávy téže komise o zprávě zem. výboru týkající se výroční zprávy pomologického ústavu v Troji za r. 1887.

Der nächste Gegenstand der Tagesordnung ist die zweite Lesung des Berichtes der Landesculturkommission über den Landesausschußbericht betreffend den Jahresbericht des pomologischen Institutes in Troja für das Jahr 1887.

Zpravodajem jest pan poslanec Teklý. Dávám jemu slovo.

Zpravodaj poslanec Teklý: Slavný sněme ! Zemský výbor předložil obšírnou zprávu o ústavu Trojském. Ze zprávy, která v tisku v rukou pánů poslanců se vyskytuje, vyjímám jen to nejdůležitější a sice to, že na ústavu studovalo 24 chovanců na českém oddělení a 1 chovanec na německém oddělení, že na ústavě tom vyučovaly čtyry síly učitelské a že prospěch, který se jevil, byl velmi potěšitelný, neboť 14 žáků obdrželo první třídu s vyznamenáním, osm vysvědčení třídy první a pouze dva vysvědčeni třídy druhé.

Co se týče zahrady, bylo i úkolu tomuto vyhověno, že byly rouby, stromky ovocné rozdávány školám, aby se dobré druhy ovocné po naší vlasti šířily.

Též bylo vyhověno tomu, na čem se

slavný sněm usnesl, totiž, aby část vinice, která byla passivní, které půda a poměry zde nesvědčily, proměnila se v sad. Všecky tyto úpravy svědčí, že správa ústavu jest v dobrých rukou a proto navrhuje komise zemědělská, aby zpráva zemského pomologického ústavu v Troji byla vzata na vědomí.

Die Commission für Landesculturangelegenheiten beantragt, den Bericht des pomologischen Institutes in Troja für das Jahr 1887 zur Kenntnis zu nehmen.

Nejvyšší maršálek zemský; Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Komise navrhuje, by zpráva byla vzata na vědomí.

Die Commission beantragt, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen.

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Poslední předmět denního pořádku jest druhé čtení zprávy komise pro záležitosti zemědělství o zprávě výboru zemského v příčině činnosti a účetní závěrky zemědělsko-technické kanceláře při zemědělské radě pro království České za rok 1887.

Der letzte Gegenstand der Tagesordnung ist die zweite Lesung des Berichtes der Landescultur-Commission über den Landesausschußbericht betreffend die Thätigkeit und den Rechnungsabschluß des cultur-technischen -Burcaus des Landesculturrathes für das Königreich Böhmen im Jahre 1887.

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Fišera.

Dávám slovo panu zpravodaji.

Zpravodaj poslanec Fišera: Slavný sněme! Z příkazu slavného praesidia sněmovního byla komisi pro záležitosti zemědělské k řízení přidělena zpráva výboru zemského o činnosti zemědělsko-technické kanceláře při radě zemědělské pro království české za rok 1887.

Odvolávaje se zem. výbor ve zprávě této ku zprávě obšírné, obsažené v tištěné

výroční zprávě radou zemědělskou vydané, uvádí stručně z výkazů o kanceláři zmíněné zejména případy, kdež jemu bylo použití v otázkách zemědělsko-technických znaleckého nálezu i dobrého zdání jejího. Zemský výbor doznává, že činnos řeče né kanceláře byla i v roce 1887 velmi objemná, a to i co do prací ve směru upravování řek i také ve směru provádění meliorací pozemkových a čerpá z toho důkaz, kterak zřízení kanceláře té bylo nutno a vzhledem k zájmům veřejným i soukromým prospěšno.

Předkládaje pak zemský výbor dále účetní závěrku kanceláře zemědělsko-technické za r. 1887, objasňuje vznik schodku účetního v obnosu 4698 zl. 99 kr., jehož příčiny shledati dlužno v překročení položek: diety a cestovné v rozpočet na r. 1887 pojaté, a sice častějším vysýláním technických sil v příčině vykonávání prací předběžných technických, k jejichž úhradě úvěru roku příštího použito, poněvadž náhrada nákladu jednotlivými družstvy soukromými z pravidla později se stává.

Komise zemědělská uznávajíc důležitosť toho, aby peněžní správa kanceláře opírala se o základy pevné, přisvědčila náhledu zemského výboru, aby kancelář přejímajíc práce technické sjednala sobě dle možnosti rukojemství za správné a včasné zapravení ustanovených příspěvků i náhrad. Jinak činí komise zemědělská v souhlasu s výborem zemským návrh: Slavný sněme račiž zprávu o činnosti zemědělsko-technické kanceláře při radě zemědělské za rok 1887, jakož i účetní závěrku za tentýž rok vzíti na vědomí a ji schváliti.

Der hohe Landtag wolle den Bericht über die Thätigkeit des landesculturtechnischen Bureau’s des Landesculturrathes für das Jahr 1887, sowie den Rechnungsabschluß für dasselbe Jahr zur genehmigenden Kenntnis nehmen.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Komise navrhuje, by sl. sněm ráčil zprávu o činnosti zemědělsko – technické kanceláře při zemědělské radě pro rok 1887 jakož i účetní závěrku na tento rok vzíti na vědomí a ji schváliti.

Die Comission beantragt, der hohe Landtag wolle den Bericht über die Thätigkeit des

landesculturtechnischen Bureau´s des Landesculturrathes für das Jahr 1887 sowie den Rechnungsabschluß für dasselbe Jahr zur genehmigenden Kenntnis nehmen.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s tím návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku. Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Dovoluji sobě ohlásiti, že mezi sezením došla mne žádosť za 8denní dovolenou se strany p. hraběte Eugena Černína a že jsem této žádosti vyhověl.

Ich erlaube mir dem hohen Hause zur Kenntnis zu bringen, dass im Laufe der Sitzung mir das Ansuchen des Abgeord. Grafen Eugen Czernin zugekommen ist, welcher um Bewilligung eines 8tägigen Urlaubes ersucht, und dass ich diesem Ansuchen Folge gegeben habe.

Komise rozpočtová koná schůzi zítra, v pátek dne 4. ledna o 10. hodině dopoledni.

Die Budgetkommission hält Sitzung morgen Freitag am 4. Jänner um 10 Uhr Vormittags.

Die Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten hält Sitzung Freitag den 4. Jänner um 12 Uhr Mittags.

Komise pro okresní a obecni záležitosti koná schůzi v pátek dne 4. ledna o 12. hodině polední.

Denní pořádek příštího sezení, které se bude odbývati v sobotu dne 5. ledna o 11. hodině dopolední, jest následující:

1.   Zprávy o volbách.

2.    První čtení zprávy výboru zemského v příčině povolování poplatků za výslovné přijmutí do svazku domovského, č. t. CVII.

3.      První čtení zprávy výboru zemského s osnovou zákona, jenž se týče podmínek, za jakými kdo vzat býti může pod přísahu k službě pro hájení lesů a myslivosti, č. t. CVI.

4.      První čtení zprávy výboru zemského v příčině žádosti obce Dobřovské za vyloučení ze soudního okresu Zbirovského a z politického okresu Hořovického a za připojení k soudnímu okresu Rokycanskému a k politickému okresu Plzeňskému, č. t. CVIII.

Pak druhá čtení několika zpráv a sice:

5.   komise pro záležitosti okresní a obecní

o žádosti městské rady v Lounech, aby tamní městská nemocnice byla prohlášena za. všeobecnou nemocnici veřejnou, č. t. CV.

6.    komise pro záležitosti okresní a obecní o žádosti král. hlavního města Prahy, aby vydán byl zákon, kterým zavádí se povinné užívání jatek pro Prahu, Pražská předměstí a sousední obce, č. t. C.

7.      komise školské o předloze zemského výboru, která se týče stavu národních škol v království českém, č. t. XCI.

8.   komise pro záležitosti zemědělství o petici německého ústředního včelařského spolku pro království české za vydání zemského zákona o včelařství pro království české, netišť. zpráva.

9.    komise pro záležitosti zemědělství o petici okresního výboru v Chlumci n. C. v příčině zachování stávajících a zřizování nových rybníků, netišt. zpráva.

text:      Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna

Dokumenty českého a slovenského parlamentu

Komentáře jsou uzavřeny.